بينا ساز ابزار

17- مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران مستقر در بيمارستان رسول اكرم(ص) 

iraneyeresearchcenter@gmail.com

19- مركز تحقيق و توسعه اپتيك

optic@jbsharif.ac.ir

21- نشريه بينا

www.iraneyebank.org

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به بیناساز ابزار می باشد.