بينا ساز ابزار

Back Flush

سیستم بک فلاش

کد محصول : F#10-100

Sclera Depressorدپرسور اسکلرا

کد محصول : F#10-350

Localizer

لوکالایزر

کد محصول : F#10-300

Hand Pieceهندپیس چارلز فلوت

کد محصول : F#10-180

رینگ ویترکتومی (شیاردار)

کد محصول : B#30-100A

رینگ ویترکتومی (پایه دار)

کد محصول : B#30-100

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به بیناساز ابزار می باشد.