سوزن

سوزن

پلک بازکن

پلک باز کن

اسپاچولا

اسپاچولا

اکارتور

اکارتور

ابزار اندازه گیری

اندازه گیری

چاپر

چاپر

پنس و پنست

پنس و پنست

شبکیه

شبکیه

ترفاین

ترفاین

مجاری اشکی

مجاری اشکی

سوزنگیر

سوزنگیر

عمومی

عمومی

هوک

هوک

فیکسیشن رینگ

فیکسشن رینگ

قیچی

قیچی

دیش جراحی

دیش جراحی